Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mgopswiecbork.pl


Więcbork: Świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników Klubu Samopomocy DOMEK w Więcborku
Numer ogłoszenia: 19188 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku , ul. Mickiewicza 22A, 89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 389 53 50, faks 52 389 53 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników Klubu Samopomocy DOMEK w Więcborku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników Klubu Samopomocy Domek w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16. Liczba uczestników Klubu wynosi 20 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników objętych wsparciem : o + 15%; - 15% w zależności od liczby uczestników. Uczestnikami są osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, w tym: osoby upośledzone umysłowo ( od stopnia lekkiego do stopnia znacznego), oraz osoby przewlekle psychicznie chore . Liczba godzin udzielonej pomocy psychologicznej na rzecz uczestników Klubu Samopomocy DOMEK w Więcborku wynosi 3 godziny w miesiącu, łącznie 33 godziny rocznie. Zamawiający dopuszcza zmianę miesięcznej liczby godzin udzielonego wsparcia : + 20 % ; - 20 %.Pomoc świadczona będzie w miejscu działalności Klubu, tj. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16 i w uzgodnionych z Zamawiającym dniach i godzinach działalności Klubu , tj. w poniedziałki, środy lub piątki, w godzinach od 15:00 do 18:00 .Wykonawca samodzielnie rozdysponuje liczbę godzin pomocy psychologicznej dla danej grupy uczestników, stosując pomoc psychologiczną w postaci wsparcia indywidualnego i grupowego - w zależności od występujących potrzeb. Zamawiający zastrzega, że pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług dla uczestników Klubu Samopomocy DOMEK w Więcborku. Nie uwzględnia się czasu dojazdu do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie udzielone wsparcie psychologiczne. Zamówienie obejmuje realizację usługi poprzez: a) sporządzanie diagnoz psychologicznych uczestników Klubu Samopomocy DOMEK w Więcborku, b) udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej w ramach prowadzonych indywidualnych i grupowych konsultacji z uczestnikami Klubu Samopomocy DOMEK w Więcborku. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do : a) świadczenia pomocy psychologicznej w miejscu działalności Klubu, tj. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16 w dniach i terminach uzgodnionych z koordynatorem Klubu, b) prowadzenia dokumentacji osób objętych wsparciem, na opracowanych przez Zleceniodawcę formularzach, c) sporządzania opinii psychologicznych na temat uczestników Klubu (na wniosek organu zlecającego zadanie). Sporządzanie opinii nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu, a czas przeznaczony na jej sporządzenie należy uwzględnić w czasie pracy na rzecz uczestników Klubu, e) dojazdu do siedziby Klubu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku na koszt własny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie pobierze wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopswiecbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork pok.nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork pok.nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie