Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mgopswiecbork.pl


Więcbork: Świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku
Numer ogłoszenia: 29954 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku , ul. Mickiewicza 22A, 89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 389 53 50, faks 52 389 53 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16. Liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku wynosi 30 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników objętych wsparciem : o + 15%; - 15% w zależności od liczby uczestników. Uczestnikami są osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, w tym: osoby upośledzone umysłowo ( od stopnia lekkiego do stopnia znacznego), oraz osoby przewlekle psychicznie chore . Liczba godzin udzielonej pomocy psychologicznej na rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku wynosi 8 godzin w miesiącu, łącznie 88 godzin rocznie. Zamawiający dopuszcza zmianę miesięcznej liczby godzin udzielonego wsparcia : + 20 % ; - 20 %. Pomoc świadczona będzie w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16 i w godzinach pracy Domu, tj. od 700 do 1500 . Wykonawca samodzielnie rozdysponuje liczbę godzin pomocy psychologicznej dla danej grupy uczestników, stosując pomoc psychologiczną w postaci wsparcia indywidualnego i grupowego - w zależności od występujących potrzeb. Zamawiający zastrzega, że pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Nie uwzględnia się czasu dojazdu do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie udzielone wsparcie psychologiczne. Zamówienie obejmuje realizację usługi poprzez: a) sporządzanie diagnoz psychologicznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, b) udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej w ramach prowadzonych indywidualnych i grupowych konsultacji z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do : a) świadczenia pomocy psychologicznej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16 w dniach i terminach uzgodnionych z kierownikiem Domu, b) prowadzenia dokumentacji osób objętych wsparciem, na opracowanych przez Zleceniodawcę formularzach, c) ścisłej współpracy z zespołem wspierająco-aktywizującym , d) sporządzania opinii psychologicznych na temat uczestników ŚDS (na wniosek organu zlecającego zadanie). Sporządzanie opinii nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu, a czas przeznaczony na jej sporządzenie należy uwzględnić w czasie pracy na rzecz uczestników ŚDS, e) dojazdu do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku na koszt własny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzająca ukończenia studiów na kierunku psychologia, zaświadczenia lub kserokopia świadectw pracy potwierdzająca 3 letni staż pracy w zawodzie psychologa, w tym roczne w świadczeniu poradnictwa psychologicznego w zakresie świadczenia wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (np. w placówkach służby zdrowia, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopswiecbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork, pok. nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork, pok. nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie