FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Europejski Dzień Seniora

Kochani Seniorzy!

W Europejskim Dniu Seniora, życzymy Wam wszystkiego co najlepsze: dużo zdrowia, uśmiechu, pogody ducha, realizacji najskrytszych marzeń. Niech Wasza aktywność stale rośnie!

Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Więcborku

Rodzinne wyjazdy integracyjne

W ramach realizowanego projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork” trzy grupy uczestników projektu wraz z rodzinami, znajomymi i przyjaciółmi miały niecodzienną okazję odwiedzić ciekawe miejsca i wspólnie przeżyć niezapomniane chwile, a przede wszystkim spędzić czas w rodzinnym gronie.

19 października 2022 roku w Centrum Aktywności Seniora odbyła się wizyta studyjna reprezentantów podmiotów reintegracja społecznej z województwa łódzkiego.

Jako że jest już październik a lato przywita się z nami dopiero w przyszłym roku członkowie Fundacji Kultura w Szczerym Polu z Wymysłowa zaproponowali mieszkańcom Więcborka i Sypniewa m.in. odświeżenie jesiennego wystroju domów.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą profilaktyki jodowej (kliknij w minaturę). 

Zakończenie zajęć nordic walking

To był przepiękny spacer nordic walking. Przyjemna, ciepła i słoneczna aura oraz wczesnojesienne krajobrazy sprawiły, że ostatnie zajęcia w ramach projektu pn. "Nordic Walking po Krajnie 2022" zachwyciły uczestników. Zwłaszcza, że po zakończeniu marszu czekał na nich poczęstunek w Centrum Aktywności Seniora, po którym dyrektor MGOPS, Tomasz Siekierka, wręczał certyfikaty, potwierdzające udział w zajęciach.

Zakup węgla po preferencyjnej cenie - druk wniosku

Dodatek węglowy - druk wniosku

Dodatek do niektórych źródeł ciepła - druk wniosku

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ / INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

JAK POMÓC MIESZKAŃCOM UKRAINY?

Bezdomność - gdzie szukać pomocy?

Telefon zaufania młodych

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Program Wspieraj Seniora

Pomoc sąsiedzka

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP