FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Z przyjemnością informujemy, iż podjęliśmy partnerską współpracę z Fundacją Na Dziko z Samociążka w zakresie zorganizowania dodatkowego wsparcia dla osób zrzeszonych w Klubie Senior + działającym przy tut. ośrodku.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informuje, iż dnia 03 listopada 2022r. została ogłoszona ustawa z dnia 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022r. poz. 2243). Ustawa weszła w życie 04 listopada 2022r.

Dzień Pracownika Socjalnego

Jak co roku, w dniu 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.

Z tej okazji wszystkim Pracownikom Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej, w szczególności pracownikom socjalnym, ale także osobom działającym w pozarządowych organizacjach charytatywnych i pomocowych, składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Przyjmijcie proszę życzenia podtrzymywania niezachwianej pewności, iż przyjacielska i wyciągnięta w stronę ubogiego lub cierpiącego człowieka dłoń jest zawsze świadectwem mądrości i miłości.

Niech nie braknie Państwu siły i motywacji do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

Dyrekcja i Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informuje, iż dnia 02 listopada 2022r. została ogłoszona ustawa z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236). Ustawa weszła w życie 03 listopada 2022r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), osoby spełniające warunki do otrzymania dodatku węglowego będą mogły zakupić od gminy Więcbork węgiel po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę.

Kliknij tutaj, by pobrać wniosek (.doc).

Kliknij tutaj, by pobrać wniosek (.pdf).

Od najbliższego poniedziałku, tj. od 14 listopada mieszkańcy gminy Więcbork zainteresowani zakupem węgla po preferencyjnej cenie mogą złożyć wypełniony i podpisany wniosek do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku (Więcbork, ul. Mickiewicza 22a, parter, pokój nr 21, tel. 52 389 53 55).

Harmonogram spotkań w listopadzie 2022 r.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań dla uczestników Klubu SENIOR+ w listopadzie 2022 roku.

Kliknij tutaj, by pobrać harmonogram.

Dodatek elektryczny - druk wniosku

Zakup węgla po preferencyjnej cenie - druk wniosku

Dodatek węglowy - druk wniosku

Dodatek do niektórych źródeł ciepła - druk wniosku

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ / INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

JAK POMÓC MIESZKAŃCOM UKRAINY?

Bezdomność - gdzie szukać pomocy?

Telefon zaufania młodych

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Program Wspieraj Seniora

Pomoc sąsiedzka

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP