FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Podróż na Antarktydę

Kolejne spotkanie z panem Dawidem Kilonem, tym razem w gościnnych progach Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku. Znany prowadzący opowiadał o swojej wyprawie na Antarktydę. Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. "Klub Seniora w Więcborku", dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Spotkanie z ornitolożką

Jak wygląda jajo mysikrólika, najmniejszego ptaka w Europie, czy pióro sowy śnieżnej. Co kryje się w budce lęgowej i jak wielka jest rozpiętość skrzydeł orła przedniego. Takie i inne ciekawostki poznali uczestnicy Klubu SENIOR+, biorący udział w kolejnym arcyciekawym spotkaniu, które odbyło się w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku ramach projektu pn. "Klub Seniora w Więcborku", dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Centrum Aktywności Seniora odbyły się warsztaty muzyczne, które poprowadziła bydgoska grupa Dubska. 

Seniorzy malowali zimorodka

Ach, co to były za zajęcia! Więcborskich seniorów odwiedził pan Dawid Kilon, artysta, niezwykle utalentowany rysownik, znawca i miłośnik przyrody, który poprowadził warsztaty malowania pastelami.

Przepiękne jasełka

12 stycznia 2023 roku w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku i uczniowie więcborskich oddziałów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Kraj. zaprezentowały uczestnikom Klubu SENIOR+ przepiękne jasełka. Więcborscy seniorzy serdecznie dziękują!

Oferta pracy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku poszukuje wychowawcy do Świetlicy Środowiskowej "UŚMIECH" w Więcborku.

Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji. 

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz osobowy. 

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Dodatek elektryczny - druk wniosku

Zakup węgla po preferencyjnej cenie - druk wniosku

Dodatek węglowy - druk wniosku

Dodatek do niektórych źródeł ciepła - druk wniosku

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ / INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

JAK POMÓC MIESZKAŃCOM UKRAINY?

Bezdomność - gdzie szukać pomocy?

Telefon zaufania młodych

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Program Wspieraj Seniora

Pomoc sąsiedzka

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP