FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Rękodzieło z panią Olą

Aleksandra Banach, uczestniczka Klubu SENIOR+ poprowadziła warsztaty rękodzieła dla innych Klubowiczów. To było bardzo trudne w tak dużej grupie. Ale kto jak nie pani Ola? Po warsztatach odbyła się mini sesja zdjęciowa. 

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań dla uczestników Klubu SENIOR+ w marcu 2024 roku.

Kliknij tutaj, by pobrać harmonogram.

Dziękujemy

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Dziękujemy wszystkim podmiotom, z którymi współpracowaliśmy. Bez Was nie udałoby się zrealizować wielu przedsięwzięć. Dziękujemy w szczególności:

 • Stowarzyszeniu Aktywnych Społecznie w Więcborku
 • Fundacji Gospodarczej PRO Europa w Toruniu
 • Fundacji Na Dziko w Samociążku
 • Fundacji -"Pozytywna energia" w Jastrzębcu
 • PZERiI Oddziałowi Rejonowemu w Więcborku
 • Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Nasza Krajna w Sępólnie Krajeńskim
 • Stowarzyszeniu Gineka w Bydgoszczy

Nasi wspaniali przyjaciele z Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku wraz z Jerzym Pikulikiem i Haliną Kleinowską, przedstawili Seniorom z Klubu SENIOR+ przepiękny montaż słowno-muzyczny. Wszystko pod czujnym okiem Joanny Nowakowskiej. Po części artystycznej wszyscy usiedli do wspólnego poczęstunku.

Zapraszamy do udziału w I Teście Senioralnym. Sprawdź swoją wiedzę o gminie Więcbork. Dla wszystkich osób, które uzyskają minimum 7 punktów przygotowaliśmy nagrodę - plakat w formacie A4 ze zdjęciem więcborskiego Placu Jana Pawła II.

Krok po kroku:

1. Wejdź w poniższy link:

https://forms.gle/fvbnx2uBxhHyVvog7

2. Odpowiedz na pytania.

3. Kliknij "Prześlij".

4. Kliknij "Pokaż wyniki".

5. Zrób screena lub zdjęcie wynikowi.

6. Przyjdź do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, ul. Mickiewicza 22a, Sekretariat (1 piętro).

7. Pokaż screena/zdjęcie, odbierz plakat.

Liczymy na uczciwość i niekorzystanie z pomocy. 

Poezja Wiesławy Migas

Klub SENIOR+ w Więcborku ma swoją wieszczkę. To Wiesława Migas, osoba niezwykle uważna, z lekkim piórem. Poezję tworzy czasami na zawołanie. Tak jak na przykład wiersz o wczorajszym spotkaniu w Centrum Aktywności Seniora. Poniżej zamieszczamy kilka dzieł naszej poetki (Kliknij "czytaj więcej").

Dodatek osłonowy - druk wniosku

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ / INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

JAK POMÓC MIESZKAŃCOM UKRAINY?

Bezdomność - gdzie szukać pomocy?

Telefon zaufania młodych

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Program Wspieraj Seniora

Pomoc sąsiedzka

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP