FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

„ŚLADAMI”

W Centrum Aktywności Seniora odbyła się projekcja filmu Igora Siekierki pt. "Śladami". Wzięli w niej udział uczestnicy Klubu SENIOR+. Film zapowiedział tata reżysera, Tomasz Siekierka, dyrektor MGOPS w Więcborku.

Jesienna zabawa

To było powitanie jesieni z mocnym przytupem. W Luchowie seniorzy z Mroczy i Więcborka zorganizowali zabawę taneczną na 100 osób. Parkiet ja zwykle pękał w szwach. Nie zabrakło też zabaw animacyjnych i konkursów.

Kolejne aktywności w Klubie SENIOR+

W tym roku frekwencja na zajęciach w Klubie SENIOR+ jest bardzo wysoka. Sala Centrum Aktywności Seniora w Więcborku na praktycznie każdym spotkaniu pęka w szwach. Ostatni aktywności to warsztaty muzyczne (prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku) i zajęciach z zakresu kultury fizycznej budowania świadomości żywieniowej.

„Wspólnie to możliwe!”

Z przyjemnością informujmy, że nasze Stowarzyszenie Klub Abstynenta Razem Od Nowa w Więcborku otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Wspólnie to możliwe!” w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informuje, że gmina Więcbork we wrześniu 2021 r. przystąpiła do bezpośredniej realizacji działań w ramach projektu, pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z Krzysztofem Manowskim

W Centrum Aktywności Seniora odbyła się "Kawiarenka Seniora", którą poprowadził uczestnik Klubu SENIOR+, Krzysztof Manowski, wieloletni pedagog, trener piłkarski i wielki miłośnik gry na gitarze.

Wypełnij ankietę!

Telefon zaufania młodych

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Program Wspieraj Seniora

Pomoc sąsiedzka

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP