Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mgopswiecbork.pl


Więcbork: Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych - obiadowych na terenie miasta Więcborka, dziennie dla ok.80 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, w okresie od 02 stycznia 2014r. do 24 grudnia 2014r.
Numer ogłoszenia: 481944 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku , ul. Mickiewicza 22A, 89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 389 53 50, faks 52 389 53 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych - obiadowych na terenie miasta Więcborka, dziennie dla ok.80 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, w okresie od 02 stycznia 2014r. do 24 grudnia 2014r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków obiadowych - jednodaniowych na terenie miasta Więcborka od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 11 oo do 15 oo , w okresie od 02.01.2014r. do 24.12.2014r., dla ok. 80 osób dziennie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości (+40%, -35%) zamówienia w zależności od ilości osób wymagających pomocy w postaci gorącego posiłku obiadowego - jednodaniowego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane ilości gorących posiłków obiadowych - jednodaniowych.Wykonawca zapewnia możliwość konsumpcji gorących posiłków obiadowych - jednodaniowych w lokalu wyznaczonym przez Wykonawcę usytuowanym na terenie miasta Więcbork.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3, 55.32.00.00-3, 55.32.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopswiecbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork, pokój nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork, pokój nr 34, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie