FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku przyjęto do dystrybucji prawie 6,5 tony żywności. Jest to druga dostawa z CARITASU DIECEZJI BYDGOSKIEJ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 – Podprogram 2018, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Spotkanie wigilijne

Prawie 120 mieszkańców miasta i gminy Więcbork, wzięło udział w spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w niedzielne popołudnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku.

Tym razem warsztaty rękodzieła wyglądały nieco inaczej niż zwykle. Uczestników więcborskiego Klubu Senior+ odwiedzili uczniowie klasy IV A i IV B Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku pod opieką pani Krystyny Strzelczyk, by wspólnie przygotować stroiki świąteczne.

SILNI DUCHEM- SILNI CIAŁEM

Krajeńskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane „SILNI DUCHEM” w Więcborku ma przyjemność poinformować, że w mijającym roku udało nam się pozyskać środki w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi.

Spotkania z radcą prawnym

Za nami jedne z ostatnich zajęć w tym roku w Klubie Senior+. Tym razem więcborscy seniorzy wzięli udział w spotkaniach z radcą prawnym Przemysławem Przybylskim, który omówił wiele zagadnień, niezwykle istotnych dla osób starszych.

Jarmark Mikołajkowy

Na więcborskim targowisku odbył się kolejny już Jarmark Mikołajkowy, podczas którego swoje stoisko zaprezentowało Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/opswiecbork/ftp/mgopswiecbork/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

 

TOP