FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Poniżej zamieszczamy projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 oraz formularz konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu.

Kliknij tutaj, by pobrać projekt Programu.

Kliknij tutaj, by pobrać formularz konsultacji społecznych.

Od 1 czerwca 2020 roku wznawiamy działanie Punktu Interwencji Kryzysowej w budynku MGOPS.

Harmonogram dyżurów:

Specjalista psychoterapii uzależnień Dorota Domek

każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca godz. 11.00 – 13.00

Psycholog Monika Nowicka

wtorek godz. 8.30 – 11.30

Dyżury pełnione są w pokoju nr 18. Zainteresowani proszeni się o wchodzenie do budynku tylnym wejściem.

UWAGA!

By uzyskać wsparcie, należy mieć założoną maskę ochronną oraz po wejściu do pokoju nr 18 zdezynfekować ręce w wyznaczonym do tego punkcie.

Podziękowanie

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, składają serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Bydgoskiej za przekazanie na rzecz pracowników Ośrodka maseczek ochronnych wielorazowego użytku. W tak trudnym dla wszystkich czasie, wsparcie organizacji pozarządowych jest niezwykle ważne i potrzebne. 

Komunikat

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informuje, iż w dalszym ciągu będzie przyjmował klientów w specjalnie wyznaczonym do tego punkcie. Punkt znajduje się w budynku MGOPS przy głównym wejściu i czynny jest w godzinach otwarcia Ośrodka.

Przypominamy, że sprawy urzędowe można załatwiać również za pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Kontakt do sekretariatu Ośrodka:

tel. 52 3895350

e-mail: sekretariat@mgopswiecbork.pl

Apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach internetowych: www.wiecbork.pl, www.powiat-sepolno.pl, www.gis.gov.pl.

Ponadto informujemy, iż do dnia 24 maja 2020 roku, Świetlica Środowiskowa "UŚMIECH" w Więcborku, będzie nieczynna.

Udostępniamy kolejną darmową publikację. Tym razem Świetlica Środowiskowa "Uśmiech" przygotowała ebooka pt. "Bawię się i uczę", zawierającego ćwiczenia dla dzieci wspierające rozwój lewej półkuli mózgu. 

Ebooka można pobrać klikając tutaj.

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP