FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Poniżej zamieszczamy pierwszy z ośmiu odcinków cyklu "Pasje więcborskich seniorów". Bohaterami nagrań są niezywkle utalentowani i kreatywni, uczestnicy Klubu SENIOR+.

Grafika przedstawia napis: 1 marca 2021 r. wznawiamy działalność klubu senior+

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 roku wznawiamy działalność Klubu SENIOR+ w Więcborku. Informacje dotyczące terminów spotkań w Klubie podamy do wiadomości niebawem.

Grafika przedstawia wypełnioną ankietę oraz tekst: Wypełnij ankietę! Strategia rozwiązywana problemów społecznych gminy Więcbork na lata 2022 2031

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku pragnie poinformować, że przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2022-2031.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety (do dnia 21 marca 2021 roku), której celem jest poznanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Więcbork. Ankietę można wypełnić klikając tutaj.

Zdjęcie przedstawia produkty żywnościowe dystrybuowane w ramach Programu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informuje, iż 3 lutego 2021 roku przyjęto do dystrybucji prawie 7 ton żywności, jest to pierwsza dostawa z CARITASU DIECEZJI BYDGOSKIEJ, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 – Podprogram 2020, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

Korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej nie musi być trudne. Klikając tutaj poznasz korzyści, jakie płyną z posiadania konta w banku. Dowiesz się też, jak bezpiecznie korzystać z takiego konta.

28 stycznia 2021 roku odbyła się konferencja online pt. „Transfer i wdrażania nowych rozwiązań w obszarze usług społecznych na rzecz aktywności seniorów (doświadczenia niemieckie i portugalskie)”, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele MGOPS w Więcborku oraz przewodnicząca więcborskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Wypełnij ankietę

Program Wspieraj Seniora

Pomoc sąsiedzka

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP