FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Powoli dobiega końca kurs języka angielskiego dla uczestników Klubu SENIOR+. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszki Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku, które uczestniczą w projekcie wolontariatu europejskiego w ramach programu ERASMUS+.

Za nami spotkanie otwierające szereg działań w ramach projektu "Centrum Aktywności Seniora", dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt przewiduje rozwój oferty Klubu SENIOR+ o 10 miejsc, dla 15 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork wraz z otoczeniem. 

Kolejny marsz

Mimo nie najlepszej pogody, frekwencja na kolejnym marszu nordic walking była bardzo wysoka. Tym razem spacerowicze wybrali się na popularny "Kręciszek", leżący na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego.

Dwie Godziny dla Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do akcji pn. „Dwie Godziny dla Rodziny”, realizowanej przez Fundację Humanites. Zachęcamy wszystkie firmy i instytucje do uczestnictwa w przedsięwzięciu. Więcej informacji: http://2godzinydlarodziny.pl/.

Szkolenia opiekunek

W ramach projektu "POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK", rozpoczęły się szkolenia dla osób, które w najbliższym będą świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - pomoc sąsiedzką. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Ruszyły zajęcia nordic walking

Za nami pierwsze zajęcia nordic walking w ramach projektu pn. "Nordic walking po Krajnie 2019", dofinansowanego ze środków gminy Więcbork. Tradycyjnie uczestnicy zajęć po krótkiej rozgrzewce udali się nad Jezioro Więcborskie, pokonując blisko 6-kilometrową trasę. Jak zwykle dopisała frekwencja, bowiem w marszu udział wzięło 21 osób.

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP