FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Treść grafiki: Pomoc Prawna, porady obywatelskie, mediacje

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie Starosta Sępoleński mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania osobistego przyjmowania interesantów w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej podległych Powiatowi.

Kartki dla Seniorów

Zdjęcie przedstawia kartki wykonane przez dzieci dla seniorów

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Kraj. wykonali samodzielnie wyjątkowe kartki wsparcia dla Seniorów z Centrum Aktywności Seniora w Więcborku. W tym trudnym czasie Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy i Dyrekcja Ośrodka życzą Klubowiczom dużo zdrowia, pogody ducha i nadziei.

Komunikat

komunikat

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcbork, informuje iż w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zajęcia w Świetlicy Środowiskowej "UŚMIECH" oraz Klubie SENIOR+ zostały zawieszone do odwołania

Trzeci numer „#SENIORA”

Grafika główna przedstawia okładkę nowego numeru czasopisma senior

Ukazał się kolejny numer półrocznika społeczno-kulturowego dla seniorów. Papierowe wydanie "#SENIORA" dostępne jest nieodpłatnie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. Poniżej zamieszczamy elektroniczną wersję czasopisma, wydanego w ramach projektu pn. "Centrum Aktywności Seniora", dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

Kliknij tutaj, by pobrać czasopismo. 

Wspieraj seniora

Główna treść plakatu: Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebujące lub wyprowadzić psa na spacer? Zgłoś chęć pomocy przez ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub w lokalnym ośrodku pomocy społecznej.

Średniowieczne warsztaty

Zdjęcie główne przedstawia seniorkę podczas tworzenia motanki - średniowiecznej lalki.

Nasi klubowicze mieli niecodzienną okazję uczestniczyć w warsztatach historycznych poprowadzonych przez Fundację Artystyczno-Eventową "Fantazmat" z Bydgoszczy w ramach instrumentu zakupowego w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Program Wspieraj Seniora

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP