FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Walentynki w Suchorączku

Na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, więcborscy seniorzy - uczestnicy Klubu Senior+, wzięli  udział w zabawie walentynkowej, która odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Suchorączku. 

Tradycyjnie, na początku nowego roku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, Świetlica Środowiskowa "Uśmiech" oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku, zorganizowały Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy, na którym bawiło się 200 osób.

Za nami warsztaty kulinarne i dietetyczne prowadzone przez przedstawicieli Caritas Diecezji Bydgoskiej w ramach działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogramu 2018 finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ogłoszenie Nr 1101.1.2019

DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 14 stycznia 2019 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o niekaralności.

W Centrum Aktywności Seniora obyły się obchody Dnia Babci i Dziadka, w których udział wzięli uczestnicy więcborskiego Klubu Senior+. Tym razem organizatorzy przygotowali dla seniorów muzyczną niespodziankę. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informuje, iż w dniu 9 stycznia 2019 roku przyjęto do dystrybucji 7,315 tony żywności, jest to trzecia dostawa z CARITAS Diecezji Bydgoskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 – Podprogram 2018, realizowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/opswiecbork/ftp/mgopswiecbork/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

 

TOP