FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Grafika główna przedstawia logo programu wspieraj senior, oraz tekst: realizator programu: MGOPS Więcbork

Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Program zakłada pomoc w dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej do domu seniora oraz leki. Można również poprosić o pomoc w sprawach urzędowych.

Bezpośrednim realizatorem programu jest Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.

Wsparcie dla seniorów

Główna treść plakatu: Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na specjalną infolinię: 225051111

Kampania rodzin właśnie ruszyła!

Szanowny Darczyńco!

To nie do Ciebie? Nie byłeś nigdy? Może to właśnie początek historii, która pomoże komuś zmienić jego życie.

Wystarczy czytać dalej!

Grafika główna przedstawia napis: 14 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora oraz dwoje seniorów

14 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Seniora, z tej okazji dyrekcja i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku życzą Seniorom wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim dużo zdrowia i jak najwięcej uśmiechu na co dzień.

Wsparcie dla Seniorów

Zdjęcie główne przedstawia: pakiet przekazany uczestnikom projektu pn. "Centrum Aktywności Seniora"

W związku z zawieszoną działalnością Klubu SENIOR+, realizatorzy projektu pn. "Centrum Aktywności Seniora", dostarczyli jego uczestnikom (do miejsca zamieszkania) pakiety, w skład których weszły: materiały z zajęć animacyjnych, płyn dezynfekcyjny, maseczka, najnowszy numer biuletynu #SENIOR, słodki poczęstunek, kartka wsparcia wykonana przez dzieci z więcborskiego oddziału Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Kraj. oraz list Tomasza Siekierki dyrektora MGOPS skierowany do Klubowiczów.

Grafika przedstawia grupę osób.

Poniżej zamieszczamy projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz formularz konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu.

Kliknij tutaj, by pobrać Program.

Kliknij tutaj, by pobrać formularz.

Program Wspieraj Seniora

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP