FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Informacja dla osób objętych kwarantanną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.

Kliknij tutaj, by pobrać informację.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informuje, że dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych została uruchomiona specjalna linia telefoniczna.

Pod numerem telefonu 52 389 53 58 mogą zgłaszać się osoby, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub nabyciu leków, a nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia rodziny lub sąsiadów. Zgłoszenia przyjmowane będą przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

W wyjątkowych sytuacjach w godzinach popołudniowych i w weekendy proszę dzwonić pod nr tel. 606-341-303.

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, zwraca się z prośbą do osób korzystających ze świadczeń przyznawanych przez tut. Ośrodek, o zmianę sposobu wypłaty w/w środków. Osoby, które do tej pory otrzymywały środki pieniężne w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku, proszone są o zmianę sposobu wypłaty tych środków na przelew bankowy. By to uczynić należy złożyć w siedzibie MGOPS stosowne oświadczenie (druk oświadczenia dostępny jest w budynku MGOPS, można je też pobrać klikając tutaj). 

W przypadku konieczności bezpośredniego złożenia pisma, wniosku itp. należy kierować się do tylnego wejścia do budynku MGOPS (od strony baraku) i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, w związku z komunikatem Burmistrza Więcborka (kliknij tutaj, by przeczytać komunikat), informuje o ograniczeniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów.  Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku.

tel. 52 3895350

e-mail: sekretariat@mgopswiecbork.pl

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo odwołuje się wszystkie wydarzenia organizowane przez MGOPS. Ponadto tak jak już informowaliśmy wcześniej w dniach 12 marca 2020 roku - 27 marca 2020 roku, Świetlica Środowiskowa "UŚMIECH" w Więcborku, będzie nieczynna.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuje iż w dniach 12 marca 2020 roku - 27 marca 2020 roku, Świetlica Środowiskowa "UŚMIECH" w Więcborku, będzie nieczynna.

Muzyczny Dzień Kobiet

Za nami kolejny warsztat muzyczny w ramach projektu pn. "Centrum Aktywności Seniora". Tym razem, oprócz uczestników projektu, w zajęciach wzięli udział pozostali seniorzy z Klubu SENIOR+.

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP