FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informuje, iż 16.06.2020 roku przyjęto do dystrybucji ostatnią już dostawa żywności z CARITASU DIECEZJI BYDGOSKIEJ, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogramu 2019, finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Sporo aktywności w projekcie CAS

Uczestnicy projektu pn. "Centrum Aktywności Seniora", dofinansowanego z Funduszy Europejskich, nadrabiają zaległości - w ostatnich dniach wzięli udział w zajęciach z zakresu kultury fizycznej, animacyjnych, warsztatach muzycznych, literackich, komputerowych i wizażu. 

#gaszynchallenge

MGOPS Więcbork przystąpił do wyzwania i nominował: Posterunek Policji w Więcborku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku i Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Macie 72 godziny. Zachęcamy do wpłat. Więcej informacji można znaleźć tutaj:  https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengehanial?fbclid=IwAR36LeTdDhgnmpsXonCAa1VX26QFECmDBKgHX-ciYpN3WXW9YzjVJ62Cjy0

Zarządzenia dyrektora MGOPS

Poniżej zamieszczamy zarządzenia dyrektora MGOPS dotyczące realizacji określonych zadań statutowych, w czasie trwania stanu epidemii.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Ramowej procedury bezpieczeństwa w organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć w Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” w Więcborku w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kliknij tutaj, by przeczytać zarządzenie

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kliknij tutaj, by przeczytać zarządzenie

Zarządzenie w sprawie wykonywania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kliknij tutaj, by przeczytać zarządzenie

Zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy w terenie asystentów rodziny i pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kliknij tutaj, by przeczytać zarządzenie

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia ramowych procedur bezpieczeństwa w organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć w Klubie „Senior+” w Więcborku w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kliknij tutaj, by przeczytać zarządzenie

Za nami pierwsze zajęcia w ramach projektu pn. "Nordic Walking po Krajnie 2020", dofinansowanego ze środków Gminy Więcbork. Projekt wdrażany przez Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku.

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP