Druki do zasiłku rodzinnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Kliknij tutaj, by pobrać wniosek.


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Kliknij tutaj, by pobrać wniosek.


ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE POTWIERDZAJĄCE POZOSTAWANIE KOBIETY POD OPIEKĄ MEDYCZNĄ NIE PÓŹNIEJ NUŻ OD 10 TYGODNIA CIĄŻY OD PORODU
Kliknij tutaj, by pobrać wzór zaświadczenia


OŚWIADCZENIE O PRACY POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie.


OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie.


OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA ROLNEGO
Kliknij tutaj
, by pobrać oświadczenie.


OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO SZKOŁY
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie.


OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie.


OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie.


WZÓR OŚWIADCZENIA
Kliknij tutaj
, by pobrać wzór oświadczenia.


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie.


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Kliknij tutaj,
by pobrać oświadczenie.


OKRES ZASIŁKOWY – SZKOŁA 2015-2016
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie.


OŚWIADCZENIE – KONTO BANKOWE
Kliknij tutaj,
by pobrać oświadczenie.


OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie.


OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie.


OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie


OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODNY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO
Kliknij tutaj, by pobrać wniosek

Powered by WordPress | iFreeCellPhones.com offers free mobile phones. | Thanks to PalmPreBlog.com, Facebook Games and Fettverbrennungsofen