FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Poniżej zamieszczamy ważny komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w sprawie wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i kart parkingowych, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z komunikatem.

Podziękowanie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, składa serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Krajna Plus, za sfinansowanie artykułów niezbędnych do realizacji zadań związanych ze wsparciem mieszkańców gminy Więcbork, podczas epidemii koronawirusa. Zakupiono naczynia jednorazowe oraz 10 zestawów - w skład każdego weszły: materac, ręczniki, śpiwór i poduszka. Dodatkowo Stowarzyszenie przekazało Ośrodkowi maseczki ochronne.

ABCsenior.com

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w Warszawie uruchomił platformę ABC Senior, zawierającą kompletne i sprawdzone informacje nt. epidemii koronawirusa, dedykowaną osobom starszym.

Kliknij tutaj, by przejść na platformę.

Uwaga ważny komunikat!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, w związku z ogłoszeniem Burmistrza Więcborka (kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie), informuje iż od 16 marca 2020 r. do odwołania Ośrodek będzie zamknięty dla klientów.  

W tym okresie MGOPS będzie realizował zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów.

Prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Kontakt do sekretariatu Ośrodka:

tel. 52 3895350

e-mail: sekretariat@mgopswiecbork.pl

W przypadku konieczności bezpośredniego złożenia pisma, wniosku itp. należy kierować się do głównego wejścia do budynku MGOPS.

Apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach internetowych: www.wiecbork.pl, www.powiat-sepolno.pl, www.gis.gov.pl.

Ponadto informujemy, iż do dnia 14 kwietnia 2020 roku, Świetlica Środowiskowa "UŚMIECH" w Więcborku, będzie nieczynna.

Pomoc psychologiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim zachęca wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego w sytuacji stanu epidemiologicznego w celu zbadania o kondycję psychiczną do skorzystania z pomocy specjalistów w formie rozmowy telefonicznej. Poradnia zaprasza osoby starsze, samotne, poddane kwarantannie, niepełnosprawne, dzieci i młodzież, ich rodziców oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują.

Poradnia jest czynna codziennie: poniedziałek - czwartek - 8:00 - 16:00, piątek - 8:00 - 14:00

Kontakt telefoniczny do Poradni: 52 388 21 47

Adres strony internetowej: poradnia-sepolno.pl

Pomoc psychologiczna

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej w solidarności ze społeczeństwem udostępniło listę psychoterapeutów psychoanalitycznych, którzy nieodpłatnie w tym czasie będą świadczyli interwencyjną pomoc psychologiczną.

Kliknij tutaj, by pobrać listę psychoterapeutów.

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP