FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Dzień Babci i Dziadka

Grafika główna przedstawia parę seniorów z napisem Dzień Babci i Dziadka

Kochane Babcie, Kochani Dziadkowie,

przez wiele lat Wasze święto obchodziliśmy wspólnie. W latach 2019-2020 w Centrum Aktywności Seniora nasze spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka wypadły niezwykłe okazale - wzięło w nich udział kilkudziesięciu uczestników Klubu SENIOR+. Były wspólne tańce i śpiewy, nie zabrakło upominków oraz pysznego poczęstunku. W tym roku z wiadomych względów nie będziemy mogli kontynuować naszej tradycji. Dlatego też za pośrednictwem Internetu życzymy Wam wszystkiego najlepszego i co najważniejsze: dużo zdrowia. Otrzymujemy od Was wiele zapytań o wznowienie zajęć w Klubie. Póki co nie jesteśmy w stanie określić kiedy to nastąpi. Wytrzymajcie jeszcze trochę, sami również nie możemy się doczekać spotkania z Wami. 

Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Więcborku

Ogłoszenie o ofercie pracy

Zdjęcie główne przedstawia budynek MGOPS z lotu ptaka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystenta rodziny

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Akcja informacyjna #SZCZEPIMYSIĘ

grafika zawiera hasło akcji szczepimy się i zdjęcia dotyczące szepienia

Informacje dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 znajdują się na stronie internetowej www.gov.pl/szczepimysie.

Podziękowania

grafika przedstawia choinkę oraz logotyp MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku pragnie serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, firmom oraz osobom prywatnym za wsparcie udzielone potrzebującym z terenu gminy Więcbork w okresie świątecznym. Państwa pomoc sprawiła, iż w wiele rodzin mogło w dostatku spędzić ten magiczny czas, jakim niewątpliwie są Święta Bożego Narodzenia.

Powyżej zamieszczamy zdjęciowe podsumowanie działalności Klubu SENIOR+ w Więcborku w 2020 roku, funkcjonującego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku.

Program Wspieraj Seniora

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP