FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych, polegających na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych – jednodaniowych na terenie miasta Więcbork, dziennie dla ok. 49 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 18 stycznia 2021 r. do 24 grudnia 2021 r.

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Nazwa zamówienia: Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresie od 18 stycznia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. do szkół w gminie Więcbork (tj. do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu, Szkoły Podstawowej im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie oraz Szkoły Podstawowej w Zakrzewku), gorących posiłków jednodaniowych, dziennie dla ok. 45 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.
Zdjęcie główne przedstawia artykuły żywnościowe dystrybuowane w ramach POPŻ - fotografia archiwalna.

MGOPS w Więcborku informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na zdjęciu głównym znajduje się Pani Hanna Korthals-Jacuńska

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał nagrody w ramach XIV edycji konkursu „Stalowy Anioł” osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej.

Przygotowania do Mikołajek

Grafika główna przedstawia kolaż zdjęć, na których znajduje się św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami

W piątek 20 listopada 2020 roku w Centrum Aktywności Seniora, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, przy wsparciu MGOPS oraz Świetlicy Środowiskowej "Uśmiech", zorganizował przygotowania do Mikołajek. Efekty będzie można zobaczyć już 6 grudnia o godzinie 17:00 na kanale YouTube Ośrodka Kultury -https://www.youtube.com/channel/UCFHbvmZyWbfO56HyctkzugQ.

Zdalne zajęcia w CAS

Zdjęcie główne przedstawia parę seniorów uczestniczących w projekcie pod nazwą Centrum Aktywności Seniora

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawiła, że zajęcia w ramach projektu "Centrum Aktywności Seniora", odbywają się zdalnie. Seniorom do miejsca zamieszkania dostarczane są materiały z poszczególnych warsztatów m.in. animacyjnych, rękodzieła artystycznego, czy kulinarnych. Niebawem dostarczymy kolejną przesyłkę, w skład której wejdą materiały z warsztatów wizażu.

Komunikat

komunikat

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Więcbork o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie MGOPS. Jeśli to możliwe, prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Kontakt do sekretariatu Ośrodka:

tel. 52 3895350

e-mail: sekretariat@mgopswiecbork.pl

Kliknij tutaj, by przeczytać zarządzenie dyrektora MGOPS w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Program Wspieraj Seniora

Nasz kanał w serwisie YouTube

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP