FORGOT YOUR DETAILS?

AKTUALNOŚCI

Podziękowanie dla MGOPS

21 listopada 2017 r., w dniu naszego święta, napłynęło do nas wiele życzeń i ciepłych słów związanych z działalnością MGOPS w Więcborku, za które serdecznie dziękujemy. Otrzymaliśmy również podziękowanie od Wójta Gminy Kęsowo, Radosława Januszewskiego oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie, Małgorzaty Płoszańskiej za pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy na terenie Gminy Kęsowo. Do podziękowania dołączona została przepiękna rzeźba anioła z umieszczoną tabliczką o treści: "Gmina Kęsowo Dziękuje". Wsparcie Gminy Kęsowo, polegało na oddelegowaniu pracowników tut. ośrodka do pracy w tamtejszym GOPS-ie.

Warsztaty dobiegły końca

Za nami czwarty i ostatni warsztat kulinarny dla uczestników więcborskiego Klubu Seniora. Tym razem klubowicze mieli do przygotowania krem z dyni, dietetyczne placuszki owsiane z jabłkiem oraz smoothie z kiwi i melona.

Dzień Pracownika Socjalnego

Dnia 21 listopada 2017 roku w gościnnych progach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego, w których uczestniczyli pracownicy naszego ośrodka i zaproszeni goście. 

21 listopada to Nasze Święto - Dzień Pracownika Socjalnego, z tej właśnie okazji życzymy wszystkim pracownikom służb społecznych, aby pomoc drugiemu człowiekowi nieprzerwanie przynosiła satysfakcję i spełnienie podczas wykonywania tej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy. Abyście mogli Państwo z zadowoleniem obserwować efekty swojej pracy i czuć się doceniani w swoich staraniach, aby nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.

Dyrekcja i Pracownicy
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Więcborku

Realizacją rządowej pomocy finansowej dla osób dotkniętych nawałnicą w sierpniu 2017 zajął się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Pomoc przyznawana była na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej, wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej zamieszczamy projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz formularz konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu.

Rejon I
Ewa Majcher
Specjalista pracy socjalnej
 52 389 53 57

Więcbork ulice: Gdańska, Słoneczna.
Wsie: Lubcza, Jeleń, Sypniewo, Dorotowo, Wymysłowo, Wilcze Jary, Frydrychowo, Adamowo

Rejon II
Grażyna Stasiak
Specjalista pracy socjalnej
 52 389 53 56

Więcbork ulice: 28 stycznia, Wyzwolenia, Szkolna, Widokowa, Tartaczna, Dolna, Orla, Stroma, Piaskowa.
Wsie: Borzyszkowo, Chłopigost-Gajówka, Czarmuń, Górowatki, Katarzyniec, Puszcza, Runowo Krajeńskie, Runowo Kolonia, Zgniłka, Klarynowo.

Rejon III
Krystyna Patyna
Starszy pracownik socjalny
 52 389 53 67

Więcbork ulice: Hallera, Powstańców Wielkopolskich, Kasztanowa, Brzozowa, Lipowa, Na Skarpie.
Wsie: Pęperzyn, Zabartowo.

Rejon IV
Monika Cysewska
Pracownik socjalny
 52 389 53 58

Więcbork ulice: Al. 600-lecia, B. Krzywoustego, K. Wielkiego, W. Łokietka, Pomorska, Szlaku Bursztynowego, K. Odnowiciela, B. Chrobrego, BoWiD, I AWP, Krótka, Starodworcowa, B. Śmiałego, Krajeńska, Gen. W. Sikorskiego, Przemysława II, B. IV Kędzierzawego, Dobrawy, H. Brodatego, H. IV Probusa, H. Pobożnego, K. II Sprawiedliwego, K. Mazowieckiego, Książęca, L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Mieszka II Lamberta, Mieszka III Starego, Piastów, Spacerowa, W. I Hermana, W. II Wygnańca.
Wsie: Dalkowo, Suchorączek, Nowy Dwór.

Rejon V
Elżbieta Cybulska
Starszy pracownik socjalny
 52 389 53 57

Więcbork ulice: Dworcowa, H. Sawickiej, Kościuszki, J. Krasickiego, Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Pl. Jana Pawła II, Potulickich, Rybacka, Sportowa, Strzelecka, W. Wasilewskiej, M. Wągrowskiego, Wodna, F. Zubrzyckiego, Bractwa Kurkowego, B. A. Zebrzydowskiego, S. Jaszuńskiego, Targowa, Zamkowa, Plażowa, Złotowska, Pocztowa.

Rejon VI
Izabela Piszka
Pracownik socjalny
 52 389 53 56

Więcbork ulice: Górna, Stary Rynek.

Wsie: Śmiłowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Jastrzębiec, Karolewo, Młynki, Witunia.

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Opieka Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

MGOPS W WIĘCBORKU PROWADZI:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Korzystanie z usług świadczonych w ŚDS, szczególnie do osób mieszkających na terenach wiejskich, zapobiega ich wykluczeniu i izolacji społecznej, daje szansę i możliwości rozwoju, a przede wszystkim możliwość uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu społecznym.

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.

Klub Seniora został powołany w 2009 r. w wyniku realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Po zakończeniu realizacji projektu od października 2010r. do chwili obecnej Seniorzy cyklicznie uczęszczają na zajęcia.

Klub powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Klub Samopomocy „Domek” jest ośrodkiem wsparcia funkcjonującym w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku w poniedziałki i piątki, w godzinach od 15.00 do 18.00. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku powyżej 16 lat. Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie, marginalizacji i alienacji, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się.

W siedzibie MGOPS znajdują się również:

PUNKT
BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE KAŻDY MUSI BYĆ SUPERMENEM

 
Komu pomaga PRACOWNIK SOCJALNY,
a komu ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej.

U nas zawsze dużo się dzieje,
sprawiamy radość najmłodszym i aktywizujemy starszych.

TOP